Wyszukiwarka zaawansowana

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych. 

Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta oraz wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje złożona przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG może być złożona w dowolnej formie. Reklamacje proszę kierować do Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. jako właściciela sklepu. Reklamację można złożyć w Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, wysłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, wysłać na adres e-mail sklep@elchemia.pl numer telefonu: (+48) 609 695 773

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego wzór formularza. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument lub osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG nie musi korzystać, ani się nim kierować.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, danych dotyczących reklamowanego towaru, opisu wady, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Konsument, oraz osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG , wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole 

Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

Konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

 

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Platforma ODR dostępna jest pod adresemec.europa.eu/consumers/odr

 

…………………………

Miejscowość, data 

Przedsiębiorstw el12 sp. z o.o.

ul. Św. Anny 5

45-117 Opole  

REKLAMACJA

 

Osoba reklamująca:

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon…………………………………………E-mail………………………………………...

Dane dotyczące reklamowanego towaru:

Nazwa towaru…………………………………………………………………………………………………………………..

Data nabycia…………………………………………………………………………………………………………………..

Na potwierdzenie nabycia towaru w załączeniu przedkładam dowód zakupu (np. paragon, faktura, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.)

Numer faktury…………………………………………………………………………………………………………………..

Przyczyny reklamacji:

Opis wady

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy i w jakich okolicznościach została stwierdzona wada

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Żądanie reklamującego…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:

email                        telefonicznie                       pisemnie na w/w adres                   inny…………………….

 

....................................…………………………

Podpis osoby składającej reklamację

 

Niniejszy wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Państwo nie muszą korzystać, ani się nim kierować.

 

 

Kontakt

elchemia
tel.: +48 609 69 57 73
email: sklep@elchemia.pl
godz. otwarcia (pn-pt 7.00 - 15.00)

Projekt i wykonanie netkoncept.com